โครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 19 (60-1.2.7)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ในใช้การสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้ และนักศึกษาได้เรียนรู้กระบรวนการทำงานร่วมกันเป็นทีมและสามารถนำระบบ PDCA มาใช้ในการทำกิจกรรม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ในใช้การสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้ คณะได้ดำเนินการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ในใช้การสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้
2 นักศึกษาได้เรียนรู้กระบรวนการทำงานร่วมกันเป็นทีมและสามารถนำระบบ PDCA มาใช้ในการทำกิจกรรม คณะได้ดำเนินการนักศึกษาได้เรียนรู้กระบรวนการทำงานร่วมกันเป็นทีมและสามารถนำระบบ PDCA มาใช้ในการทำกิจกรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดกิจกรรมสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 19
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 201 573 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 87.51 100
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารทำงานร่วมกันเป็นทีมและสามารถนำระบบ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 83.64 100
4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนออกสู่สังคม เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 89.36 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/03/2560  - 25/04/2560 01/04/2560  - 02/04/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ