โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการจัดโครงการเข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 จัดขึ้นในวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการดำเนินงานพวกเราทุกคนก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเหล่านั้น และพร้อมร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถจัดโครงการนี้ขึ้นได้สำเร็จลุล่วงมาด้วยดี
โดยสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้
1.เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
3. เพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

5.1 เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จากการจัดงานกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ในครั้งนี้ ทำให้พวกเราสโมสรนักศึกษาพลังงานทดแทนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะอื่นๆ และผูกสัมพันธไมตรีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้


5.2 เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ทางสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนต่างพร้อมร่วมมือร่วมใจกันในการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ซึ่งผลตอบรับเป็นไปตามคาดไว้ เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่เงินตราไม่สามารถซื้อได้เลย เป็นความประทับใจของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนเป็นอย่างมาก

5.3 เพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
จากการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานต่างๆและการแข่งขันกีฬาที่ร่วมกับสโมสรนักศึกษาต่างๆมากมาย ซึ่งประสบการณ์ ทักษะและกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้สามารถเป็นพื้นฐานและแบบอย่างที่ดีในการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ต่างๆในอนาคตข้างหน้าของพวกเราทุกคน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
3 เพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฝึกให้นักศึกษามีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักศึกษาได้เสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความสำเร็จของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.53 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/02/2560  - 28/02/2560 04/02/2560  - 16/11/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ