โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ผลการดำเนินงาน : คณะฯ ได้เชิญ ร.ต.ท.เรวัตร บุญตันหล้า และคณะ บุคลากรจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การกระทำที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม FT 1301 อาคารเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 การบังคับใช้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายอาญาการฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น
2) ประโยชน์ของ Internet และสถิติการใช้ในแต่ละช่วงเวลา
3) ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เอื้อต่อการเกิดอาชญากรรม
4) ตัวอย่างอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
5) ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
6) ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเข้าร่วมอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่เป็นเหยื่อ/ผู้กระทำผิด ทั้งเจตนาและไม่เจตนา

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร
ผลการดำเนินงาน : คณะฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร หัวข้อ “การดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ” ภายใต้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม FT 1301 อาคารเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และลานกีฬาคณะฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 141 คน โดยเป็นคณาจารย์และบุคลากร จำนวน 34 คน และนักศึกษาของคณะฯ จำนวน 107 คน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ “การดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ” ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยแผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของหน่วยงาน การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง และหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 53 คน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากงานอนามัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยหลักการทั่วไปที่ต้องปฏิบัติเมื่อพบผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลม กรดหรือด่างเข้าตา กระดูกหัก ตะคริว แมลงสัตว์กัด ต่อย ความรู้เรื่องการใช้ยาแต่ละประเภท การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคอุจจาระร่วง

3. กิจกรรมธุรกิจจำลองของนักศึกษา
- การจัดหารายได้ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ผลการดำเนินงาน : นักศึกษาและทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมง ได้ทำการเปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเว๊ปไซค์ www.facebook.com เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบการขายแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ : สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ; @fisheriesstudent

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ E-Commerce & Social Commerce 2017
ผลการดำเนินงาน : คณะฯ ได้จัดการฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง E-Commerce & Social Commerce 2017 “ปรับกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 197 คน ฝึกอบรมโดยวิทยากร คุณกิตตินันท์ อุ้ยวงค์ไพศาล ผู้จัดการฝ่าย Shopping Mall และการตลาด บริษัท TARAD.com และผู้ร่วมก่อตั้งเว๊ปไซค์ MThai.com โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจุดประเด็นให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้เล็งเห็นถึงช่องทางการค้าขายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook เพื่อเป็นการขยายตลาด ช่องทางการเข้าถึงสิ้นค้าได้มากขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพไปปรับใช้กับการทำงานและการเรียนการสอน คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาได้รับความรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 การบังคับใช้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาการกระทำที่เอื้อต่อการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเข้าร่วมอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่เป็นเหยื่อ/ผู้กระทำผิด ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และมีการถาม-ตอบ ระหว่างการบรรยาย เพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นตัวอย่างและนำไปปรับใช้ได้ทั้งการทำงาน การเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้โดยไม่เกิดปัญหาต่อสังคมและประเทศชาติ
2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยจากความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย และเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้สามารถทราบวิธีการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
3 เพื่อวางแนวทางในการแสวงหาเงินรายได้จากช่องทางอื่น เพื่อความมั่งคงทางการเงินของคณะ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้วางแนวทางในการแสวงหาเงินรายได้จากช่องทางอื่น เพื่อความมั่นคงทางการเงินของคณะ
4 เพื่อฝึกทักษะด้านการประมง การตลาด และการเงิน ให้แก่นักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นักศึกษา และบุคลากร ได้ฝึกทักษะด้านการประมง การตลาด และการเงิน นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
5 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์
6 เพื่อหารายได้เข้าสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีเงินรายได้เข้าสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน : กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จากจำนวน 40 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 77.5 96.88
2. ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.52 100
3. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม
เชิงปริมาณ ครั้ง 2 1 50.00
4. ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
5. ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมต่อการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.55 100
รวม      89.38
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน : กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมต่อการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4 100
2. ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.12 100
3. ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จากจำนวน 300 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 64.67 80.84
รวม      95.21
ผลผลิตที่ 3 : ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน : กิจกรรมธุรกิจจำลองของนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จากจำนวน 100 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 197 100
2. ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.11 100
3. ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมต่อการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.07 100
4. ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 94.86
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/01/2560  - 29/09/2560 01/02/2560  - 31/05/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ