โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม (60-1.2.3)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในพื้นที่จริง และการทำงานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและหมู่คณะ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 นักศึกษาเกิดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชุมชน คณะได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชุมชน
2 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในพื้นที่จริง คณะได้ดำเนินการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในพื้นที่จริง
3 ก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและหมู่คณะ คณะได้ดำเนินการทำงานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและหมู่คณะ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 81.76 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 140 89 63.57
3. ร้อยละของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิดสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชุมชน เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
4. ร้อยละของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์กับการทำงานในพื้นที่จริง เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
5. ร้อยละของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถทำงานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและในหมูคณะ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
รวม      92.71
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 92.71
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
27/01/2560  - 15/02/2560 28/01/2560  - 29/01/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ