โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ในระหว่างวันที่ 27มีนาคม 2560 ถึง 8พฤษภาคม 2560 อาจารย์ได้ออกนิเทศนักศึกษาที่ได้ออกฝึกปฎิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการในจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 50 แห่ง ทั้งนี้ได้แบ่งสายการนิเทศสหกิจออกเป็นสาย ได้แก่ ภาคกลางจำนวน 4 แห่ง ภาคอีสานจำนวน 2 แห่ง ภาคเหนือจำนวน 7 แห่ง และจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 37 แห่ง โดยอาจารย์เข้าไปเยี่ยม ให้คำแนะนำ ข้อชี้แนะ รวมถึงให้คะแนนในการทำงานแก่นักศึกษา และยังเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์อีกด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และหน่วยงานรัฐและเอกชน อาจารย์ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้เป็นพี่เลี้ยง และมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
2 เพื่อชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจในสถานประกอบการเอกชนและหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ได้เข้าไปตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและได้ให้คำชี้แนะให้แนวปฎิบัติ
3 เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาของนักศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีการนำความรู้และประสบการณ์มานำเสนอ
4 เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่3 เป็นการเตรียมความพร้อม รับฟังคำแนะนำ แนวทางจากนักศึกษาสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและประกอบอาชีพในอนาคต
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ที่นักศึกษาได้จากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน(1.00-1.80=น้อยที่สุด, 1.81-2.60 =น้อย , 2.61-3.4 = ปานกลาง , 3.41-4.2= มาก , 4.21-5.00= มากที่สุด
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมินสหกิจ
เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.24 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ที่นักศึกษาได้จากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน(1.00-1.80=น้อยที่สุด, 1.81-2.60 =น้อย , 2.61-3.40= ปานกลาง , 3.41-4.20=มาก , 4.21-5.00=มากที่สุด
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมินสหกิจ
เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.24 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
27/03/2560  - 08/05/2560 27/03/2560  - 08/05/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ