โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิต์ (501) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มีนักศึกษามาเข้าร่วมจาก 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ,พืชผัก,ไม้ผล) หลักสูตรพืชไร่(2ปี , 4 ปี) หลักสูตรปฐพีศาสตร์ หลักสูตรเกษตรเคมี หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร หลักสูตรอารักขาพืช (กีฏวิทยา,โรคพืช) หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(2ปี , 4 ปี)

โดย อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดโครงการ
และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา
นักศึกษารับฟังบรรรยายพิเศษ จากท่านดร.วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 46 ผู้จุดประกายความคิดเกษตรกรรมแก้จนได้
ในเรื่อง “คิดถูกแล้วที่เรียนแม่โจ้” และจากนายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 75 เซเลปสายเกษตรที่เป็นที่จับตาจากสังคมการเกษตร
ณ ปัจจุบัน ในเรื่อง “อาชีพเกษตร ทำง่ายๆ รายได้เป็นแสน” และการบรรยายจากสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสร้างตนเองให้เป็นผู้ประกอบการ ... พิธีมอบการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาตัวอย่างทั้งด้านการเรียน การทำกิจกรรม และความประพฤติดี โดยท่านคณบดี คณะผลิตฯ
ปิดท้ายด้วยการนำเสนอรายละเอียดการรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานกับบริษัท ชั้นนำต่างๆ

จากการจัดโครงการมีนักศึกษาเข้าร่วม เป็นจำนวน 442 คน จากทุกหลักสูตร โดยคณะฯจัดอบรม แนะนำหรือชี้แนวทางที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ เป็นการบริการให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิตระหว่างช่วงวัยเรียนสู่ช่วงวัยทำงาน ให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปสู่การทำงานในวิชาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากรและผู้ประกอบการได้ชี้นำและให้ข้อมูลการเข้าสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษารับการพัฒนาให้มีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงาน การประกอบอาชีพ และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักศึกษา สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปสู่การทำงานในวิชาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์แก่นักศึกษา สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปสู่การทำงานในวิชาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
2 เพื่อจัดบริการให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิตระหว่างช่วงวัยเรียนสู่ช่วงวัยทำงาน ได้จัดบริการให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิตระหว่างช่วงวัยเรียนสู่ช่วงวัยทำงาน แก่นักศึกษาชั้นปี สุดท้าย
3 เพื่อชี้นำและให้ข้อมูลการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยวิทยากรและผู้ประกอบการ ได้ชี้นำและให้ข้อมูลการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยวิทยากรและผู้ประกอบการ แก่นักศึกษาชั้นปี สุดท้าย
4 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้พัฒนานักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้มีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่ผ่านการอบรมมีความพร้อมในการทำงาน พร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับการรับบริการการให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิตระหว่างช่วงวัยเรียนสู่ช่วงวัยทำงาน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 4.01 100
2. ระดับที่นักศึกษาได้รับการชี้นำและให้ข้อมูลการเข้าสู่ตลาดแรงงาน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 3.56 100
3. ระดับที่นักศึกษามีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 3.99 100
4. ระดับที่นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์การเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปสู่การทำงานในวิชาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 4.25 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
09/05/2560  - 12/05/2560 10/05/2560  - 10/05/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ