โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 : สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านการนำระบบ PDCA มาใช้ในกระบวนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องการพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ คือ มีการประชุมระหว่างนักศึกษาเพื่อวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งก่อนและหลังซ้อมเชียร์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเช่น ฝ่ายจัดทำอุปกรณ์เชียร์ ฝ่ายกีฬา ฝ่ายจัดทำฉาก ฝ่ายเชียร์หลีดเดอร์ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายสวัสดิการ เพื่อบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกับกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง และมีการประชุมสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการขับเคลื่อนOrganic/Green/Eco โดยการนำกระดาษที่ใช้สำหรับห่อหุ้มกระดาษ A4 มาทำเป็นชุดกระดาษรีไซเคิลสำหรับการเดินขบวนพาเหรด และการทำวัสดุ อุปกรณ์ที่เหลือใช้จากโครงการต่างๆมาประยุกต์ใช้ เช่น นำโครงไม้ที่เหลือใช้จากโครงการ liberal camp ครั้งที่ 7 มาทำเป็นฉากหลังในโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 การนำเศษกระดาษ ผ้าดิบเหลือ มาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งสแตนเชียร์เพื่อช่วยลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและนักศึกษาได้รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งนักศึกษายังได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศ การวิ่งระยะ 1,500 เมตรหญิง / รางวัลชนะเลิศ การวิ่งระยะ 800 เมตรหญิง และรางวัลรองชนะเลิศ การวิ่งระยะ 800 เมตรชาย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญต่อกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ สโมสรนักศึกษาได้เห็นความสำคัญต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยได้ส่งตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเข้าร่วมการแข่งกันกีฬาตามความสามารถของแต่ละบุคคล และเป็นการแสดงถึงศักยภาพ ความสามารถของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ในการเล่นกีฬา
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมสนองยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน Organic/Green/Eco นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการขับเคลื่อนOrganic/Green/Eco โดยการนำกระดาษที่ใช้สำหรับห่อหุ้มกระดาษ A4 มาทำเป็นชุดกระดาษรีไซเคิลสำหรับการเดินขบวนพาเหรด และการทำวัสดุ อุปกรณ์ที่เหลือใช้จากโครงการต่างๆมาประยุกต์ใช้ เช่น นำโครงไม้ที่เหลือใช้จากโครงการ liberal camp ครั้งที่ 7 มาทำเป็นฉากหลังในโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 การนำเศษกระดาษ ผ้าดิบเหลือใช้ มาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งสแตนเชียร์เพื่อช่วยลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและนักศึกษาได้รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (Organic/ Green/ Eco) และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมผลักดัน Road Map (Organic Green Eco) ของมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์
เชิงคุณภาพ กิจกรรม 2 2 100
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตของหลักสูตรและคณ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
3. ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
4. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นความสำคัญต่อกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ (ผ่านเกณฑ์การวัดผล) เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 88.88 100
5. ร้อยละของบัณฑิตสามารถนำการเรียนรู้จากกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตของหลักสูตรและคณะฯไปใช้ประโยชน์ได้ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 89.68 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
16/01/2560  - 31/03/2560 16/01/2560  - 31/03/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ