โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล จัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2560 นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อดิจิตอลที่ทันสมัยและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่มีสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอผลงานในรูปแบบดิจิทัล อีกทั้งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอผลงานในรูปแบบสื่อวิดิโอ สือดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อดิจิตอลที่ทันสมัย นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อดิจิตอลที่ทันสมัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อดิจิตอลได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ และทักษะด้านการผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อการนำเสนอผลงานได้ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 89.6 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
09/09/2560  - 29/09/2560 09/09/2560  - 29/09/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ