โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สังคม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โดยกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานจัดหางาน ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สังคมขึ้น ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีโดยมีกิจกรรมมารยาทกับวาสนา..มาด้วยกัน เสื้อผ้า หน้าผม นั้นสำคัญไฉน จัดการเงิน..ถูกทิศ.ชีวิตดี๊..ดี ลูกแม่โจ้สู่โลกกว้างอย่างภาคภูมิใจ และ Transcript กิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง และเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษาสร้างความมั่นใจในตนเองด้านการแต่งกาย การแต่งหน้า การพูดและการสื่อสาร และมารยาทในสังคมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย เกิดความประทับใจจนประสบความสำเร็จในชีวิต ได้ต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2 2.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษา นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางสังคม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีบุคลิกภาพที่ดีและมีทักษะทางสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 83.85 100
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 87.39 100
3. ความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 88 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/06/2560  - 29/09/2560 30/06/2560  - 30/09/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ