โครงการเสริมทักษะเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการจัดโครงการเสริมทักษะเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรด้านเทคโนโลยี ผู้เข้ารวมโครงการได้นำความรู้ไปประยุกต์ปรับใช้ในการศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยการจัดอบรมกระบวนการคิดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้มีการเชิญวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ อาจารย์ ดร.เก นันทะเสน มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและชีวิตประจำวัน นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและชีวิตประจำวัน
2 เพื่อนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จำนวน 6 ชั่วโมง นักศึกษาได้ชั่วโมงกิจกรรมหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จำนวน 6 ชั่วโมง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำไปประยุกต์ปรับใช้ในการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมิน เทคโนโลยี 02.pdf
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.19 90.88
2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (46 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 97.62 100
รวม      95.44
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 95.44
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/05/2560  - 22/05/2560 22/05/2560  - 22/05/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ