โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำนักศึกษาภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขาวิชา ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (95 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
24/06/2560  - 24/06/2560 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ