โครงการปฐมนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนการศึกษา งานแนะแนว จัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาได้ทราบเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา และการปฏิบัติตนของนักศึกษา รับฟังประสบการณ์จากศิษย์เก่าที่ได้ทุนการศึกษา และข้อตกลงระหว่างงานแนะแนวและนักศึกษาที่ได้รับทุนเพื่อให้การติดสื่อสารระหว่างนักศึกษาและเจ้าของทุน และการเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็วขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทราบเงื่อนไขและการปฏิบัติตนเป็นนักศึกษาทุนการศึกษาที่เหมาะสม นักศึกษาได้รับทราบข้อปฎิบัติตนการเป็นนักศึกษาทุนและมีข้อตกลงตามคู่มือการปฏิบัติตนการเป็นนักศึกษาทุน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับทราบเงื่อนไข การปฏิบัติตัวของการเป็นนักศึกษาทุนที่ดี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาได้รับทราบเงื่อนไขและข้อปฎิบัติของนักศึกษาทุนการศึกษา เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 89 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร วิทยากร นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เชิงปริมาณ คน 220 220 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/07/2560  - 15/09/2560 17/07/2560  - 15/09/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ