โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นำนักศึกษาใหม่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพของผู้นำที่พึงประสงค์ ยังไม่มีข้อมูล
2 2.เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาใหม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ดียิ่งขึ้น ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้นำนักศึกษาใหม่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านกิจกรรมอบรมตามหลักสูตรจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความพึงพอใจและความต้องการนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/01/2560  - 31/08/2560 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ