โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ดำเนินการโครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยในวันนั้นได้มีิบุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ได้ร่วมถวายสักการะและระลึกถึงพระคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ และสหกรณ์ประเภทต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นทุกปีเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระบิดาสหกรณ์ไทย และกิจกรรมอันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดำริทางด้านการสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เช่น การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสหกรณ์ การแสดงโครงงานดีเยี่ยมด้านสำนักงานสีเขียว การจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีพย์และสินค้าชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงการร่วมกันรณรงค์ใช้วัสดุและวัสดุดิบจากธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด สำหรับการจัดซุ้มและการออกร้านภายในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย บุคลากร นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
2 เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระบิดาสหกรณ์ไทยและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางด้านการสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร บุคลากร นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระบิดาสหกรณ์ไทยและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางด้านการสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระบิดาสหกรณ์ไทย และกิจกรรมอันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดำริทางด้านการสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายภายในที่เข้าร่วมโครงการ (250 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/02/2560  - 26/02/2560 26/02/2560  - 26/02/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ