โครงการตามรอยพ่อ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการตามรอยพ่อ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมไปศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ พร้อมกับมีวิทยากรจากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ของนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพอเพียงแก่นักศึกษา และเพื่อรับรู้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางพระราชกรณียกิจ และ สามารถนำมาถ่ายทอดแก่บุลคลอื่นได้ ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ทั้งสิ้น 50 คนเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ควบคุมการเดินทางคือ นายนัฐพล คำซอน นักศึกษาได้รับฟังการถ่ายทอดข้อมูลและประสบการณ์จากวิทยากร พร้อมทั้งมีการซักถามในประเด็นที่สนใจอีกด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ของนักศึกษา นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ นอกสถานที่ ทำให้ตื่นเต้น ตื่นตัวในการเรียนรู้
2 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา นักศึกษาเดินทางเป็นหมู่คณะ มีกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
3 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพอเพียงแก่นักศึกษา นักศึกษามีแรงจูงใจให้เกิดความพอเพียงในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องการเรียน และความเป็นอยู่
4 เพื่อรับรู้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางพระราชกรณียกิจ และ สามารถนำมาถ่ายทอดแก่บุลคลอื่นได้ นักศึกษารับรู้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ แนวทางพระราชดำริ และการดำเนินรอยตามคำสั่งสอนและแนวทางพัฒนาของในหลวง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาสาขาวิชาเศษฐศาสตร์สหกรณ์มีจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา สามารถเรียนรู้และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ (50คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อห้วยฮ่องไคร้
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมินห้วยฮ่องไคร้
เชิงคุณภาพ เฉลี่ย 3.51 4.32 100
3. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับแนวทางพระราชกรณียกิจจากการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมินห้วยฮ่องไคร้
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 3.51 4.2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/03/2560  - 08/03/2560 08/03/2560  - 08/03/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ