โครงการทักษะเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 (เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการทักษะเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2559 จัดเมื่อวันที่ 19 พฤษจิกายน 2559 ณ บริเวณคณะผลิตกรรมการเกษตร อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี
/โดมแผ่พืชน์ ม.แม่โจ้ มีกิจกรรม ดังนี้ เวลา 06.00 น. นักศึกษาใหม่ออกจากหอพัก รับประทานอาการเช้า และเดินทางมาบริเวณงาน ณ อาคารแผ่พืชน์

เวลา 08.00 น. พิธีเปิดโครงการทักษะเกษตร ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นประธานนในพิธี งานกีฬาทักษะเกษตรแม่โจ้เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเกษตร ใน 3 ด้าน คือ พืช สัตว์ และการประมง ก่อเกิดความสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่นักศึกษา 3 คณะ ด้วยการใช้กิจกรรมกีฬาทักษะเกษตรเป็นตัวประสาน กระตุ้นให้นักศึกษาใหม่ได้เกิดความตื่นตัวในเรื่องทักษะเกษตร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสำหรับนักศึกษาในสังกัดสายการเกษตร ในงานกีฬาทักษะเกษตรนี้ มีการแข่งขันทักษะทั้งสิ้น 11 ทักษะ ได้แก่
1. การแข่งขันจัดสวนถาด ณ อาคารแผ่พืชน์โซน A1
2. การแข่งขันการขยายพันธุ์พืช ณ อาคารแผ่พืชน์โซน A2
3. การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร ณ อาคารแผ่พืชน์เวทีกลาง
4. การแข่งขันกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง ณ อาคารแผ่พืชน์โซน B
5. การแข่งขันจัดดอกไม้ ณ อาคารแผ่พืชน์ โซน B
6. การแข่งขันผลิตโปสเตอร์ทางการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี
7. การแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางการเกษตร ณ ห้อง SA212 อาคารปฏิบัติการดิน
8. การแข่งขันทักษะการตอนสุกร ณ อาคารแผ่พืชน์โซน D
9. การแข่งขันรีดเต้านมเทียม ณ อาคารแผ่พืชน์โซน D
10. การแข่งขันบรรจุพันธุ์ลูกปลา ณ อาคารแผ่พืชน์ โซน C

เวลา 10.30 น. มีการแข่งขันกินวิบาก ณ อาคารแผ่พืชน์ และส้มตำลีลา ณ อาคารแผ่พืชน์ หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย แข่งขัน 11.ทักษะเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง ณ แปลงสาธิตพืชผัก และกีฬาฮาเฮ ณ สนามอินทนิล เชื่อมสัมพันธไมตรี วิถีเด็กเกษตร

เวลา 16.00 น. นักศึกษาใหม่เดินทางกลับหอพักอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า และรับประทานอาหารเย็นเพื่อเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายความอาลัย
เวลา 18.00 น. จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายความอาลัย โดยประธานในพิธี คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำกล่าวคำถวายความอาลัย
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารี


18.30 น. พิธีมอบรางวัล โดยคณบดี 3 คณะ 1) คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ มอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะเกษตร ทางด้านพืช 2) คณบดีคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ มอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะเกษตร ทางด้านสัตว์ 3) คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ มอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาสากล

19.30 น. การประกวดไอ้หนุ่มลูกทุ่งและน้องนาบ้านนาขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เสร็จสิ้นโครงการ เวลา 23.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลับเข้าหอพัก

โครงการนี้นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านการเกษตร ได้พัฒนาทักษะทางปัญญา สามารถใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ในการใช้แข่งขันทักษะเกษตร และการเป็นทีมงานจัดแข่งขัน อีกทั้งเป็นความร่วมมือระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ชมรมในสังกัด 6 ชมรม และสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้นักศึกษาได้ฝึกการวางแผน การประสานงาน การจัดประชุม ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้นักศึกษามีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและองค์การ มีภาวะการเป็นผู้นำ ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่บนพื้นฐานของการนับถือความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลายป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเกษตร นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านการเกษตร
2 เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางปัญญา สามารถใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางปัญญา สามารถใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้
3 เพื่อให้นักศึกษาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านการเกษตร ทักษะทางปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เชิงปริมาณ คน 600 621 100
2. ระดับที่นักศึกษาได้รับพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 4.29 100
3. ระดับที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเกษตร เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 4.29 100
4. จำนวนนักศึกษาที่พัฒนาความรู้และได้รับรางวัล เชิงปริมาณ คน 50 396 100
5. ระดับที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา สามารถใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 3.5 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/09/2559  - 09/12/2559 19/11/2559  - 19/11/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ