โครงการทำบุญเดือนสิงห์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อจัดกิจกรรมทำบุญ ปลูกฝังคุณธรรม และ จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
2 2.เพื่อจัดกิจกรรมการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิต - การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านการเมืองการปกครองให้แก่นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของโครงที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 0.00
2. -ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. -ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
4. -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 150 0.00
5. -ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/06/2560  - 31/08/2560 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ