โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการสมัครสอบขอรับใบอนุญาติผู้แทนประกันภัย ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานและสถาบันการเงิน ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตมีความรู้ด้านการประกันภัยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมผ่านการทดสอบหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 50 0.00
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ(100 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ เฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
16/05/2560  - 16/05/2560 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ