โครงการ Just Speak Out
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสพูดแนะนำตัวเองและพูดเกี่ยวกับตัวเอง โดยมีเทคนิคไม่คำนึงถึงแกรมม่า และนักศึกษาทุกคนสามารถพูดได้ในเบื้องต้น และมีบางคนสามารถนำเสนอตนเองเพื่อชิงรางวัลที่ทางวิทยากรเตรียมให้ คือทุนการศึกษาภาษาอังกฤษให้เรียนคอร์สสนทนา และรับสิทธิเรียนวนฟรี 2 ปี มูลค่า 4,500 บาท ได้แก่ นางสาววินิดา รามวี และนักศึกษามีความมั่นใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษมากขึ้นและสนุกสนานในการแสดงออก
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อฝึกทักษะด้านการฟังพูดภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสพูดแนะนำตัวเองและพูดเกี่ยวกับตัวเอง โดยมีเทคนิคไม่คำนึงถึงแกรมม่า และนักศึกษาทุกคนสามารถพูดได้ในเบื้องต้น และสามารถเข้าใจจากการฟังที่วิทยากรสื่อสารได้
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก นักศึกษาได้รับเทคนิคในการพูดและออกเสียง จึงมีความมั่นใจในการเปล่งเสียง และกล้าแสดงออกมากขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ฝึกทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาสามารถเปล่งเสียงพูดภาษาอังกฤษได้หลังจากฟังคำถาม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อJust
เชิงปริมาณ ร้อยละ 75 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
29/03/2560  - 29/03/2560 29/03/2560  - 29/03/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ