โครงการ Economics Rising Star 2017
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการ Economics Rising Star 2017 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากตัวแทนคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา ตัวแทนศิษย์เก่าและตัวแทนหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม เป็นคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเป็นดาวเดือนคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านการเล่นดนตรี การขับร้อง นาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยกิจกรรมการประกวดคัดเลือกดาวเดือนคณะเศรษฐศาสตร์ และนักศึกษาได้แสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคัดเลือกดาวเดือนของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก นักศึกษาได้ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก ด้วยกิจกรรมการประกวดคัดเลือกดาวเดือนคณะเศรษฐศาสตร์
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้มีการแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์และการแสดงออกทางด้านศิลปะวัฒนธรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกดาวเดือนมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออกและรู้จักการมีส่วนร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการ Economics Rising Star 2017
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.27 100
2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ (330 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
3. ระดับความสำเร็จของการฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการ Economics Rising Star 2017
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.14 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/08/2560  - 11/08/2560 11/08/2560  - 11/08/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ