โครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2560 ณ ค่ายเยาวชน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาได้รับการต้อนรับและกล่าวให้โอวาทจากคุณรุ่ง หิรัญวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบและการดำเนินงานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการบรรยายพิเศษเรื่อง “ผู้นำกับความรับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ” จากคุณฐานันดร ตั้งสงบ วิทยากรจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ผ่านกิจกรรมนันทนาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน โดยการบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จากวิทยากรกิ่วแม่ปาน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบและการดำเนินงานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการบรรยายพิเศษเรื่อง “ผู้นำกับความรับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ” จากวิทยากรอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ผ่านกิจกรรมนันทนาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาในรูปแบบทักษะชีวิตและสังคม นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน โดยการบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จากวิทยากรกิ่วแม่ปาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและมีศักยภาพการเป็นผู้นำ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (50 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.31 100
3. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาในรูปแบบทักษะชีวิตและทักษะสังคม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.58 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/04/2560  - 02/04/2560 01/04/2560  - 02/04/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ