โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการต้อนรับและบรรยายพิเศษ หัวข้อ มหาวิทยาลัยบูรพากับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยอาจารย์วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ผู้นำนักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อนำประสบการณ์ใหม่ๆ ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมในอนาคต ได้เยี่ยมชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา อาทิเช่น สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานที่จัดกิจกรรม สถานที่จัดการประชุม รวมถึงการเรียนรู้สภาพแวดล้อมใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การการดำเนินกิจกรรมนักศึกษากับผู้นำนักศึกษาต่างสถาบัน นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การจัดกิจกรรมระหว่างผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาและผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แนวคิดใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์อันดี ขวัญกำลังใจในการทำงานของนักศึกษา
2 เพื่อสร้างเสริมแนวคิดใหม่ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของนักศึกษา นักศึกษาได้ร่วมเข้าศึกษาดูงาน สถานที่จัดการศึกษา สถานที่จัดกิจกรรม สถานที่จัดการประชุม ของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการบรรยายพิเศษเกี่ยวมหาวิทยาลัยบูรพาและการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา นักศึกษาได้รับบรรยากาศในการทำกิจกรรมและแนวคิดใหม่ นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์อันดี ขวัญกำลังใจในการทำงานของนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การการทำงานและเรียนรู้การทำงานใหม่ๆกับผู้นำนักศึกษาต่างสถาบัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ (40 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การการดำเนินกิจกรรมนักศึกษากับผู้นำนักศึกษาต่างสถาบัน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.53 100
3. ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมแนวคิดใหม่และการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของนักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.61 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/08/2560  - 14/08/2560 12/08/2560  - 14/08/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ