โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 และในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ4 ณ ห้องเศรษฐนิทัศน์(304) อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำหลักการ PDCA ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 โดยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำหลักการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการบรรยายพิเศษความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และได้นำหลักการ PDCA ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนำไปสู่การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชีวิตประจำวัน ให้เป็นไปตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (400 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 95 100
2. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.34 100
3. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำหลักการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.28 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
21/06/2560  - 28/06/2560 21/06/2560  - 28/06/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ