โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2560 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2560 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และความสอดคล้องกับอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติ ที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้หอจดหมายเหตุ ฐานเรียนรู้พระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ฐานเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สีเขียว และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ด้านการเกษตรและเศรษฐศาสตร์สีเขียว ผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้เกษตรธรรมชาติคณะเศรษฐศาสตร์
2 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติ ที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการเสริมสร้างทักษะการ คิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สีเขียว
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข และมีความอดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (50 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.37 100
3. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติ ที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.56 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/06/2560  - 07/06/2560 01/06/2560  - 07/06/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ