โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดโครงการและกล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา โดย รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา โดย ตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การบรรยายพิเศษเรื่อง “ ส่งเสริมการมีงานทำและแนะนำอาชีพ ” โดยวิทยากรจาก สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่อง “ แนวคิดของธุรกิจประกันชีวิตกับโลกปัจจุบัน ” โดยวิทยากรจาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) การแนะนำข้อมูลและให้บริการ ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเพย์ (PromptPay) โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณบดี ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสำเร็จการศึกษา
2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ นักศึกษาได้เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพโดยได้รับการบรรยายพิเศษเรื่อง ส่งเสริมการมีงานทำและแนะนำอาชีพ โดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดของธุรกิจประกันชีวิตกับโลกปัจจุบัน โดยวิทยากรจาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) การประชาสัมพันธ์บริษัท และการรับสมัครงาน โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การแนะแนวด้านภาษาและการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยวิทยากรจาก เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณาจารย์และได้รู้ถึงแนวทางการออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพหลังจากสำเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (320 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 90 100
2. ระดับความสำเร็จของการให้โอวาทจากคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.57 100
3. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.36 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
19/05/2560  - 19/05/2560 19/05/2560  - 19/05/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ