โครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์(304) อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง โดย ตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและบรรยายพิเศษ หัวข้อ ประกันคุณภาพการศึกษากับการเรียนการสอน โดย อาจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและบรรยายพิเศษ หัวข้อ กิจการนักศึกษากับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย อาจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
และการแลกเปลี่ยนความคิด พบปะเพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
2 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากร และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (350 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 86 100
2. ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.27 100
3. ระดับความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนความคิดและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.38 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
24/05/2560  - 24/05/2560 24/05/2560  - 24/05/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ