โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการโดย รศ.ดร.ประเสิรฐ จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่โดย ตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ กล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษ หัวข้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดย รศ.ดร.สุรชัย กังวล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการนักศึกษา กล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษ หัวข้อ การประกันคุณภาพกับการเรียนการสอนโดย อ.ดร.ศิวรัตน์ กุศล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษ หัวข้อ กิจการนักศึกษากับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย อ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษาได้รับทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาได้มีการปรับตัว ทัศนคติ และทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ในอนาคตต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์
2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตัว ทัศนคติ และทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้มีการปรับตัว ทัศนคติ และทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่ได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์ มีขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และทราบถึงนโยบาย แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (350 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 96 100
2. ระดับความสำเร็จของนักศึกษาที่มีการปรับตัว ทัศนคติ และทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.87 100
3. ระดับความสำเร็จของนักศึกษาที่ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.36 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
27/05/2560  - 27/05/2560 27/05/2560  - 27/05/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ