โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 ชนิดกีฬา ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ อันดับที่ 33 จากสถาบันทีเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 108 สถาบัน และได้รับเหรียญรางวัลดังต่อไปนี้

เหรียญทองแดง จำนวน 4 เหรียญ
หมากล้อม ทีมชาย 2 คน
1. นายรัชชานนท์ บุญมี
2. นายดนุพงษ์ อนุมะ
หมากล้อม ทีมหญิง 2 คน
1. น.ส.ธัญญาวดี เมืองไชย
2. น.ส.เมธะกา มหายศนันท์
เรือพาย คยัค 2 คน ชาย ระยะ 200 เมตร
1. ณรงค์ชัย คงวุฒิ
2. นายบุญเจริญ เกิดมณีโชติ
เรือพาย คยัค 2 คน ชาย ระยะ 500 เมตร
1. นายบุญเจริญ เกิดมณีโชติ
2. นายณรงค์ชัย คงวุฒิ

เหรียญเงิน จำนวน 3 เหรียญ
เรือพาย แคนู 1 คน ชาย ระยะ 200 เมตร
1. นายบุญเจริญ เกิดมณีโชติ
เรือพาย กรรเชียง 2 คน ชาย ระยะ 200 เมตร
1. นายภูริณัฐ เพชรวีระ
2. นายภาคภูมิ บรรเลงเสนาะ
3. นายปิยะพงษ์ ชัยศรีรัมย์
เรือพาย กรรเชียง 2 คน ชาย ระยะ 500 เมตร
1. นายภูริณัฐ เพชรวีระ
2. นายภาคภูมิ บรรเลงเสนาะ
3. นายปิยะพงษ์ ชัยศรีรัมย์

เหรียญทอง จำนวน 1 เหรียญ
เรือพาย แคนู 1 คน ชาย ระยะ 200 เมตร
1. นายบุญเจริญ เกิดมณีโชติ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทางด้านกิจกรรมกีฬา และสุขภาพ พร้อมทั้งจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" รอบมหกรรม นักกีฬาที่ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมการแข่งขัน และได้เข้าการแข่งขัน สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ ได้รับเหรียญรางวัลจำนวน 8 เหรียญรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันในคร้้งนี้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งป่ระเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนรางวัลที่ได้รับ
เชิงคุณภาพ รางวัล 3 8 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 175 175 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/12/2559  - 30/04/2560 18/02/2560  - 03/03/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ