โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
- รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมงาน
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน, คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน, คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเกษตรศาสตร์)
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะเกษตรศาสตร์)
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน)
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
6. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี)
9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะผลิตกรรมการเกษตร, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
10. มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (คณะทรัพยากรธรรมชาติ)
12. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะเกษตรศาสตร์)
- รายชื่อนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำที่เข้าร่วมงาน
ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ตำแหน่ง/ประเภททักษะ/กีฬา
1.นางสาวกนิษฐา มาตัน 5610101303 ตัวแทนสโมสรนักศึกษา
2.นายเจษภิสิทธิ์ ขัตติยะ 5710101323 ตัวแทนสโมสรนักศึกษา
3.นางสาวตวงทิพย์ เงินคำจันทร์ 5710101341 ตัวแทนสโมสรนักศึกษา
4.นางสาวนิจธรรม พรมสุวรรณ์ 5710101353 ตัวแทนสโมสรนักศึกษา
5.นายสิรภพ จันทร์งาม 5810101416 ตัวแทนสโมสรนักศึกษา
6.นายก้องภพ ศรีพันธุ์ 5910101004 แข่งขันทักษะบรรจุพันธุ์ลูกปลา
7.นายธนบดี ปิ่นทศิริ 5910101011 แข่งขันทักษะบรรจุพันธุ์ลูกปลา
8.นางสาวศิริพร เหลาหะเพียรพันธ์ 5910101029 แข่งขันทักษะบรรจุพันธุ์ลูกปลา
9.นางสาวพลอย เสียงเพลิน 5610101368 นักกีฬาบาสเก็ตบอล
10.นางสาวขวัญฤทัย พิทาคำ 5710101314 นักกีฬาบาสเก็ตบอล
11.นางสาวชลธิชา คำเขื่อน 5710101327 นักกีฬาบาสเก็ตบอล
12.นางสาวฐิตวันต์ มาวิเลิศ 5710101333 นักกีฬาบาสเก็ตบอล
13.นางสาวผกากานต์ แสนเมือง 5710101363 นักกีฬาบาสเก็ตบอล
14.นางสาวศรินทิพย์ สุวรรณ์ 5710101390 นักกีฬาบาสเก็ตบอล
15.นายพงศกร พรมขอนยาง 5810101366 นักกีฬาเซปักตะกร้อ
โดยมีผู้ควบคุมดังนี้
1. อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
2. นายประเสริฐ ประสงค์ผล ตำแหน่ง นักวิชาการประมง

- ผลการแข่งขันทักษะเกษตร
ประเภททักษะทางการเกษตร/กีฬาสากล ผลการแข่งขัน
1. ทักษะการบรรจุพันธุ์ลูกปลา รางวัลเหรียญทอง
1 นายก้องภพ ศรีพันธุ์ รหัส 5910101004
2 นายธนบดี ปิ่นทศิริ รหัส 5910101011
3 นางสาวศิริพร เหลาหะเพียรพันธ์ รหัส 5910101029
2.โครงการคนดีศรีเกษตร รางวัลเหรียญทองแดง
นางสาวกนิษฐา มาตัน รหัส 5610101303
3.บาสเก็ตบอล ตกรอบแบ่งกลุ่ม
4.เซปักตะกร้อ ตกรอบแบ่งกลุ่ม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการเกษตร (ทักษะทางด้านประมง) งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 3 คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการเกษตร คือการแข่งขันทักษะการบรรจุลูกพันธุ์ปลา
2 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ต่างสถาบัน นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 15 คน ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ซึ่งมีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ และมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวน 12 สถาบัน ทำให้เกิดเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ต่างๆ โดยการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ได้แก่การแข่งขันทักษะทางการเกษตร การแข่งขันกีฬาสากล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทัศนศึกษา และการแบ่งกลุ่มเพื่อเพื่อทำกิจกรรม
3 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถด้านวิชาการเกษตร ของแต่ละสถาบัน นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถด้านวิชาการเกษตร ของแต่ละสถาบัน โดยการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการเกษตร และการชมการแข่งขันทักษะทางการเกษตรแต่ละทักษะ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ด้านการแข่งขันทักษะที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 3.8 100
2. ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
3. จำนวนทักษะที่เข้าร่วมการแข่งขัน
เชิงปริมาณ ชนิด 1 1 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/11/2559  - 30/12/2559 22/12/2559  - 27/12/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ