โครงการก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 (รับรายงานตัวเข้าหอพัก)
เวลา 06.00 - 20.00 น. คณะกรรมการหอพักนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรงานหอพัก รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยมียอดรวมนักศึกษาใหม่ในหอพักทั้งสิ้น จำนวน 4,200 คนโดยประมาณ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (เก็บของมีค่า)
เวลา 13.00 - 16.00 น. บุคลากรงานหอพักพร้อมทั้งคณะกรรมการหอพักทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำกิจกรรมเก็บของมีค่าของนักศึกษาใหม่
เวลา 16.00 - 24.00 น. กิจกรรมเก็บของมีค่านักศึกษาใหม่ เพื่อนักศึกษาใหม่จะได้ไม่ต้องกังวนในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

วันที่ 1- 6 มิถุนายน 2560 (กิจกรรมพัฒนานักศึกษา)
เวลา 04.00 - 04.45 น. บุคลากรงานหอพักและคณะกรรมการหอพักตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณรอบอาคารหอพัก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาใหม่ในการจัดทำกิจกรรมฯ
เวลา 05.00 - 22.00 น. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เวลา 22.00 - 24.00 น. บุคลากรงานหอพักและคณะกรรมการหอพักทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยและอาการป่วยของนักศึกษาหลังจากร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาใหม่ในการลงทะเบียนเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 97.00 มีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาใหม่ด้านการลงทะเบียนเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.95 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
2 2.เพื่อดูแลนักศึกษาใหม่ในการจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 76.20 มีความพึงพอใจที่ตนเองได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลนักศึกษาใหม่ในการจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.81 ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อการดูแลนักศึกษาใหม่ในการจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ก้าวแรกฯ ปี2560
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 3.81 100
2. ระดับการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าหอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 3.95 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ชื่อวันรายงานตัว
- ชื่อวันที่1-6 มิย.60
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/05/2560  - 30/06/2560 24/05/2560  - 07/06/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ