โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยรองอธิการบดีอาจารย์ชัช พชรธรรมกุลเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการ "สานสัมพันธ์ชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559" ได้แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ---1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 3 รายการ) ---2. กิจกรรมการแสดงความสามารถของนักศึกษาทุกหอพัก (การแสดง 9 หอพัก) ---3. กิจกรรมการประกวดดาวเดือนหอพัก (แบ่งการประกวดเป็น 4 ประเภท)

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณะกรรมหอพักและนักศึกษาใหม่ให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ ผลการประเมินจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความเห็นว่าทุกกิจกรรมในโครงการทำให้ตนเองมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมกับนักศึกษารุ่นพี่ ซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามฯ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดร้อยละ 13.70 (48 คน) ความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.30 (226 คน)และความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ21.70 (76 คน) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.92 (คิดเป็นร้อยละ 78.40) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
2 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเสียสละในการทำงานเพื่อส่วนรวม ผลการประเมินจากนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความคิดเห็นว่าทุกกิจกรรมทำให้ตนเองรู้จักเพื่อนต่างหอพักและทำให้ตนเองได้มีส่วนร่วมพร้อมที่จะเสียสละตนเองเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมที่งานหอพักได้จัดจัดขึ้น โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 10.60 (37 คน) มีความพึงพอใจในระดับมาก คิเป็นร้อยละ 67.40 (236 คน) และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 22.00 (77 คน) ซึ่งมีคะแนนค่าเฉลี่ยในระดับ 3.89 (คิดเป็นร้อยละ 77.80) อยู่ในระดับมาก
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงานแก่นักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมของคณะกรรมการหอพักและนักศึกษาใหม่
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- แบบประเมิน--สานสัมพันธ์ชาวหอพัก ปี2559
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 3.89 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/12/2559  - 28/02/2560 16/01/2560  - 28/02/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ