โครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ภายใต้หัวข้องาน "The People's King" ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการฝึกซ้อมแสตนเชียร์ เชียร์หลีดเดอร์ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอลและอื่นๆ นักศึกษามีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกัน สร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านกีฬา นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสามัคคี และความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง ซึ่งการแข่งขันกีฬา แสตนเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ ในครั้งนี้ ได้รับถ้วยรางวัลร่วมกันทุกคณะ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา มีความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษาได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้มีความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.29 100
2. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.57 100
3. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ(400 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 85 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/02/2560  - 05/02/2560 04/02/2560  - 05/02/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ