โครงการประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิคแดนซ์ต้านภัยยาเสพติด
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่งา่นการกีฬา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา 22 สถาบัน เขตภาคเหนือตอนบน ปี 2559 จำนวน 30,000 บาท โดยที่งานการกีฬา ได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจัดให้มีการประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิคแดนซ์ และผลการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีม A คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมสาวน้อยวอลเลย์บอล (นักกีฬาวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีม A สหศิลป์ 60 ศ.จารย์เอ็ม (หอ 5 ชาย)
รางวัลที่ 4 ได้แก่ ทีม A คณะสื่อสารดิจิทัล
รางวัลที่ 5 ได้แก่ ทีม B สหศิลป์ 60 ศ.จารย์เอ็ม (นักศึกษาคณะวิศวกรรมฯ)
รางวัลที่ 6 ได้แก่ ทีม B คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รางวัลที่ 7 ได้แก่ ทีม คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกาย กิจกรรมประกวดเต้นแอโรบิกแดนซ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกาย เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบ และสามารถออกกำลังกายด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้
2 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการประกวดเต้นแอโรบิกแดนซ์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากนักศึกษาให้ความสนใจ เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 200 214 100
2. ร้อยละของนักศึกษาที่สนใจการออกกำลังกายแอโรบิคแดนซ์
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 75 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/12/2559  - 30/04/2560 16/08/2560  - 16/08/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ