โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม และคุณธรรม จริยธรรม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำบุญสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสโมสรสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีอาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมธรรมอันดีของไทยและทุกเห็นความสำคัญของประเพณีของชาวพุทธและเพื่อความเป็นสิริมงคลและทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะจึงทำให้กิจกรรมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี
กิจกรรมที่ 2 ไหว้ครูสัตวศาสตร์ ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์เข้าร่วมรับพานไหว้ครูจากนักศึกษา และนักศึกษาได้กล่าวคำปฏิญานตน และร้องเพลงพระคุณที่สาม เพื่อระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ผู้สอนที่ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทย นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำคัญในประเพณีของชาวพุทธและเพื่อเพิ่มศิริมงคลให้แก่ตนเอง จากการประกอบพิธีทางศาสนาแบบล้านนา
2 เพื่อให้นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้เห็นความสำคัญของครูอาจารย์และพิธีไหว้ครู นักศึกษาทุกคนได้ระลึกถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู และได้ร่วมกันสืบสานประเพณีการไหว้ครูให้สืบเนื่องต่อไป
3 เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ นักศึกษาและอาจารย์ได้ร่วมกันจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินกิจกรรมทำให้เกิดความสมัคคีในหมู่คณะ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมทำบุญสโมสรนักศึกษาฯ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 70 45 64.29
2. การดำเนินงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 90 100
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 92 100
รวม      88.10
ผลผลิตที่ 2 : กิจกรรมไหว้ครู
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การดำเนินงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 100 100
2. ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
เชิงต้นทุน ระดับ 4 4 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 300 400 100
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 98.8 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 94.05
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/11/2559  - 29/09/2560 29/06/2560  - 01/07/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ