โครงการส่งเสริมวิชาการและพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการได้จัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้เชิญ ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม เป็นผู้อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
กิจกรรมที่ 2 สัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.เเม่ฮ่องสอน โดนนักศึกษาสาขาสัตว์ปีก
กิจกรรมที่ 2 สัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ มูลนิธิอุ่นใจ โดยนักศึกษาชมรมสัตวศาสตร์ ได้จัดทำกิจกรรมสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ จำนวน 1 หลัง และทำแปลงปลูกผักเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาการ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมช่วยเหลือศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด ได้จัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยนักศึกษาสาขาสัตว์ปีก ได้ดำเนินการซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงไก่, ปรังปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์ฯ, จัดทำแปลงการเกษตร และอ่านหนังสือให้กับนักเรียนคนตาบอด
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสา ครั้งที่ 1 ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณฟาร์มสุกร, ฟาร์มสัตว์ปีก และฟาร์มโคนมและโคเนื้อ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีจิตสำนึกด้านจิตอาสาต่อสวนรวม และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสา ครั้งที่ 2 ได้จัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ถนนเส้นสันทรายสายเก่า จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถึงที่ว่าการอำเภอสันทราย ในงานประเพณีเดิน-วิ่ง สันทราย โดยนักศึกษาได้ช่วยกันเก็บขยะตลอดเส้นทางที่จัดกิจกรรม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาด้านวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์และประสบการณ์ นักศึกษาได้มีการพัฒนาวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์และประสบการณ์จากการดำเนินกิจกรรมสร้างเล้าไก่และทำแปลงผัก
2 เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและหลักการการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน
3 เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งชุมชน นักศึกษาและมหาวิทยาลัย เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชน นักศึกษา และมหาวิทยาลัย โดยการดำเนินกิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสา ที่ช่วยกันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนให้มีความสะอาดในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรม ทำให้ได้รับคำชื่นชมกลับสู่มหาวิทยาลัย
4 เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดสู่ชุมชน
5 เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างชุมชน นักศึกษา และมหาวิทยาลัย โดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ นักศึกษาได้รับความรู้จากการปฏิบัติงานจริง และต่างได้รับคำชื่นชมกลับสู่มหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมมีทักษะและความรู้ด้านวิชาการเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 92.4 100
2. การดำเนินงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 100 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 500 143 28.60
รวม      76.20
ผลผลิตที่ 2 : กิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
เชิงต้นทุน ระดับ 4 4 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 300 106 35.33
3. การดำเนินงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 100 100
4. ผู้เข้าร่วมมีทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพสัตวศาสตร์เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 93 100
รวม      83.83
ผลผลิตที่ 3 : กิจกรรมช่วยเหลือศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การดำเนินงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 100 100
2. ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
เชิงต้นทุน ระดับ 4 4 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 50 34 68.00
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 76 95.00
รวม      90.75
ผลผลิตที่ 4 : กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 300 328 100
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 76.6 95.75
3. ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
เชิงเวลา ระดับ 4 4 100
4. ผู้เข้าร่วมมีจิตอาสาเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 92.4 100
5. การดำเนินงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 100 100
รวม      99.15
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 87.48
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/11/2559  - 30/09/2560 19/10/2559  - 06/06/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ