โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์โครงการหลวงขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 และได้มีการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำให้นักศึกษารู้จักกันและเกิดความรัก คาวมสามัคคีให้สโมสรนักศึคกษามากยิ่งขึ้น
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเข้ารวมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาทั้ง 12 มหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคี ภายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีทั้ง 4 ภาคและได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำนักศึกษา กับคณาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัย และยังมีการจัดค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง นักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ทำสนามเด็กเล่น ทาสีบริเวณต่างๆ ทำแปลงปลูกผักสวนครัว โรงเพาะเห็ด และได้มีการทำบุญเพื่อปลูกฝังด้านศาสนาและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างความเป็นผู้นำให้แก่ผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมภายในคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกมากขึ้นและเสนอความคิดเห็นสามารถเป็นผู้นำได้ โดยการเข้าร่วมอบรมพัฒนาภาวการณ์เป็นผู้นำ
2 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน และนำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
3 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนจากประสบการณ์จริงซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพในการดำ เนินกิจกรรมและการทำงาน ที่จะออกมารับใช้ช่วยเหลือสังคมในอนาคตต่อไป นักศึกษาได้ฝึกการทำงานจากการทำงานจริง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากสถานการณ์จริง เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการทำงานในอนาคตต่อไป
4 เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม นักศึกษาได้มีการเข้าร่วมค่ายอาสาพัฒนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ โดยการแบ่งกลุ่มรวมทั้ง ๑๒ มหาวิทยาลัย
5 เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน นักศึกษาที่เข้าร่วมเกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา โดยร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม เช่น ปลูกแปลงผักสวนครัว ทาสีบริเวณต่างๆ ทำสนามเด็กเล่น โรงเพาะเห็ด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาและชุมชน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาประจำปี 2560
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การดำเนินงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 100 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 98 75 76.53
3. นักศึกษามีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมและการทำงานเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 82.73 100
รวม      92.18
ผลผลิตที่ 2 : กิจกรรมเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบครั้งที่ 15
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การดำเนินงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 100 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 2 2 100
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้มากขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 96.09
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/11/2559  - 30/09/2560 20/05/2560  - 06/06/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ