โครงการอบรมมาตรฐานฟาร์ม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมอบรมระบบมาตรฐานฟาร์มได้ดำเนินการในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 โดยได้บรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1.หัวข้อเรื่อง “ระบบมาตรฐานฟาร์มสุกร” โดย น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ
2.หัวข้อเรื่อง “ระบบมาตรฐานฟาร์มโคนมและ โคเนื้อ” โดย สพ.ญ.มณิชญา ประชุม
3.หัวข้อเรื่อง “ระบบมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่และไก่เนื้อ” โดย สพ.ญ.ณัฐณิชา ติยะสุขเศรษฐ์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา การเข้าร่วมรับฟังการอบรมจากวิทยากรนักศึกษานำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับระบบมาตรฐานฟาร์มเพื่อเตรียมพร้อมของตนเองสู่การทำงาน หรือสามารถนำไปปรับปรุงฟาร์มของตนเองเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงระบบมาตรฐานงานฟาร์ม เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับมีความรู้ และทำความความเข้าใจถึงระบบมาตรฐานฟาร์ม จากวิทยาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานฟาร์มเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 85.8 100
2. ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้รับ
เชิงต้นทุน ระดับ 4 4 100
3. การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 100 100
4. ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 91.74 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/03/2560  - 29/09/2560 26/04/2560  - 26/04/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ