มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนมีทั้งหมด 9 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 8  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (8)
1 นายนักรบ กลัดกลีบ
Mr. Nakrob Kladkleeb
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
2 น.ส.อัญชลี สายเขียว
Miss Unchalee Saikeaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
3 ดร.กมลดารา เหรียญสุวรรณ
Dr. Kamoldara Reansuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
4 นายชลัมพล ธารารักษ์
Mr. Chalumpol Trararak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
5 นางผ่องรักษ์ ยศเดช
Mrs. Pongruk Yotdej
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
6 นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว
Mrs. Pensiri Norkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน » งานบริหารและธุรการ
7 น.ส.นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
Miss Nongyao Tejamai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน » งานบริหารและธุรการ
8 นางจิราพร ดุษฎี
Mrs. Jiraporn Dusadee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน » งานบริหารและธุรการ
พนักงานส่วนงาน (1)