มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานคลังและพัสดุ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานคลังและพัสดุมีทั้งหมด 4 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 3  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (3)
1 น.ส.อรทัย ปรีชา
Miss Orathai Preecha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานคลังและพัสดุ
2 นายภานุวัต ศิริ
Mr. Panuwat Siri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานคลังและพัสดุ
3 น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์
Miss Siriporn Deeumong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานคลังและพัสดุ
พนักงานส่วนงาน (1)