มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานบริหารและธุรการ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานบริหารและธุรการมีทั้งหมด 1 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (1)