มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพมีทั้งหมด 2 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 2  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (2)
1 น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว
Miss Sirinya Onkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
2 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
Mrs. Kanlayarat Wongkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ