มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานคลังและพัสดุ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานคลังและพัสดุมีทั้งหมด 2 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 2  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (2)
1 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา
Mrs. Pilaiwan Juntata
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานคลังและพัสดุ
2 น.ส.อรพรรณ พรหมใจ
Miss Orapan Promjai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานคลังและพัสดุ