มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัยมีทั้งหมด 2 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 2  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (2)