มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว » สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว » งานบริการวิชาการและวิจัย
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว » สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว » งานบริการวิชาการและวิจัยมีทั้งหมด 1 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (1)