มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ » งานคลังและพัสดุมีทั้งหมด 4 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 3  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (3)
1 น.ส.อุบล เจริญนวกุล
Miss Ubon Charoennawakhul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
2 นายกฤษดา ผาภูมิ
Mr. Kridsada Phaphoom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
3 นายมณเฑียร คำใจ
Mr. Monthian Khamjai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
พนักงานส่วนงาน (1)