มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ » งานบริหารและธุรการมีทั้งหมด 7 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานส่วนงาน  : 4  คน
2. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 3  คน
พนักงานส่วนงาน (4)
1 นางชรัตน์ฎา ทองบ่อ
Mrs. Charatda Thongbor
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
2 นายวีระยุทธ์ ชัยคำเพ็ญ
Mr. Weerayut Chaikampen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
3 นายอุทัย พรมชนะ
Mr. Uthai Phromchana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
4 ส.ต.สมจิตร์ พรหมมา
LCPL. Somjit Phrom-ma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (3)
1 นายภิมุข รอยไทย
Mr. Pimook Roithai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
2 นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย
Mr. Pakorn Somboonchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
3 น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา
Miss Phaksunee Duangnga
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ