มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการวิชาการและวิจัย
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการวิชาการและวิจัยมีทั้งหมด 1 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (1)