มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการมีทั้งหมด 7 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 4  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 2  คน
3. ลูกจ้างประจำ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (4)
1 นายสุรเชษฐ เขื่อนควบ
Mr. Surachet Khueankhuab
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการ
2 นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา
Mrs. Sineeluck Khuepanya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการ
3 น.ส.เบญจมาศ ปานดี
Miss Benjamas Pandee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการ
4 นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ
Mr. Pongnarin Jomjaipor
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการ
พนักงานส่วนงาน (2)
1 นายสมบูรณ์ แซ่งุ่ย
Mr. Somboot Sae_ngui
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการ
2 นายสราวุฎ อาริยะ
Mr. Srawut Ariya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริหารและธุรการ
ลูกจ้างประจำ (1)