มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานคลังและพัสดุมีทั้งหมด 5 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 5  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (5)
1 น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน
Miss Boontarica Tipson
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
2 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม
Miss Manlika Sae-lim
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
3 น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น
Miss Kuntira Chomchen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
4 น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว
Miss Preeyanuch Nortao
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
5 น.ส.แววตา ติ๊บมา
Miss Waewta Tibma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ