มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริหารและธุรการ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริหารและธุรการมีทั้งหมด 6 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 3  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 3  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (3)
1 น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
Miss Sutheera Munsaen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริหารและธุรการ
2 นางยุคนธร ชำนาญ
Mrs. Yukontron Chamnan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริหารและธุรการ
3 นางจิราพร ชัยเขตร์
Mrs. Jiraporn Chaikhat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริหารและธุรการ
พนักงานส่วนงาน (3)
1 นายบุญดี คงทรัพย์สินสิริ
Mr. Boondee Khongsupsinsiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริหารและธุรการ
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาศรี ใจกันทา
Miss Prapasri Jaikanta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริหารและธุรการ
3 นายเจษฎา ทรายกันคำ
Mr. Jedsada Saikankum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริหารและธุรการ